Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Workshops/Trainingen Rendement Opleiding Instituut

Artikel 1 – Definities

ROI/Cryptovaluta-cursus: Cryptovaluta-cursus is een product van Rendement opleidingsinstituut . Beiden vallen onder Rob Aalders en Rob Aalders Coaching. 

Inschrijving: Een door de klant ingestuurde en door de ROI bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een masterclass, workshop of coaching waarmee sprake is van overeenkomst tussen klant en de ROI.

Aanmelddatum: De datum waarop de klant zich heeft ingeschreven voor een masterclass, workshop of coaching.

Aanvangsdatum: De datum waarop de masterclass, workshop of coaching gestart is.

Duur workshop: Is de duur van de workshop zoals vermeld in de opleidingsinformatie.

Duur coaching: Periode waarin klant recht heeft op de verlening van coaching.

Verlengde duur Coaching: Periode waarmee de duur van de coaching verlengd is.

Datum einde Coaching: Datum waarop de duur van de coaching is afgelopen.

Workshop informatie: Informatie over de masterclass of workshop zoals gepubliceerd op www.rendementopleidinginstituut.nl en/of vermeld op Social Media.

Klant: Particulier of bedrijf die bij ROI een of meerdere masterclasses, workshops of coaching afneemt.

ROI: Rendement Opleiding Instituut

Cursist: natuurlijk persoon die de masterclass en/of workshop  en/of coaching volgt.

Workshopmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante artikelen ten behoeve van (het volgen van) een de workshop.

 

Artikel 2 – Aanbod

 

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de masterclass, workshop coaching en/of van het materiaal dat onderdeel uitmaakt van de workshop.
 2. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
 3. wanneer de masterclass, workshop of coaching start;
 4. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 5. de wijze van betaling.
 6. De locatie
 7. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen klant en ROI nadrukkelijk bekendgemaakt aan de klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van ROI. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die ROI met de klant sluit.
 8. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 3 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
 9. de identiteit en het adres van ROI, inclusief het bezoekadres;
 10. het recht van de klant de masterclass, workshop of coaching overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7.

 

Artikel 3 - Overeenkomst

 

 1. Door in te schrijven voor de masterclass, workshop of coaching gaat de klant met de ROI een overeenkomst aan voor de duur van de masterclass, workshop of coaching en verklaart de klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
 2. Mochten er voor de gekozen masterclass, workshop of coaching nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de informatie voor de masterclass, workshop of coaching.
 3. De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de klant de ROI heeft bereikt en de ROI de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vindt direct na inschrijving per e-mail plaats of als er via een inschrijfformulier een inschrijving voor een masterclass, workshop of coaching wordt aanvaard door de klant dan vind de bevestiging binnen 2 werkdagen per mail plaats.
 4. Bij inschrijving verbindt de klant zich aan de ROI voor de duur van de gehele workshop of coaching en verwacht de ROI van de klant dat deze met volle inzet aan de workshop of coaching deelneemt. Op deze wijze kan de ROI voor een goede planning en inroostering van coaches zorgen. Daar staat tegenover dat de ROI een hoogwaardige workshop of coaching biedt. De ROI zal aangeven wat van de klant wordt verwacht en haar uiterste best doen om de klant de workshop of coaching met goed gevolg te laten afronden.

 

Artikel 4 - Gegevens cursist(en)

 

Uiterlijk 1 werkdag voor aanvang van de masterclass, workshop of coaching dienen de volgende gegevens van de cursist(en) aan ROI te worden doorgegeven: Naam, Adres, E-mailadres en telefoonnummer. Indien deze gegevens niet tijdig worden doorgegeven kan dit resulteren in het niet verstrekken van de aanmelding van de masterclass, workshop of coaching. Dit ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 5 – Prijs

 

De kosten van de workshop of coaching, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de workshop of coaching informatie.

Alle door ROI genoemde bedragen zijn exclusief btw.

 

Artikel 6 – Betaling

 

 1. De betaling van het verschuldigde bedrag kan plaatsvinden via bankoverschrijving, incassomachtiging, iDeal of creditcard.
 2. Betaling via overschrijving

Indien de deelnemer gebruik maakt van een bankoverschrijving, dient het totale factuurbedrag uiterlijk op de op de factuur vermelde betaaldatum te zijn bijgeschreven op de …..-rekening van Rendement Opleiding Instituut  in Rotterdam.

 1. De klant is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. ROI stuurt de klant daarop een betalingsherinnering, waarna de klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan ROI bij de klant de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.
 2. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de klant. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de klant verschuldigde bedrag.
 3. Particuliere klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met de ROI voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

 

Artikel 7 – Herroepingrecht

 

 1. Indien de klant een particulier is, mag de klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingrecht).
 2. De klant maakt gebruik van het herroepingrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.
 3. De klant zal als de post, fax of email binnen de 14 kalenderdagen is ontvangen bij de RIO, van ROI een bevestiging ontvangen van het ontbinden van de overeenkomst.

 

Artikel 8 - Doorverkopen van masterclasses, workshops, coaching

 

Masterclasses, workshops of coaching mogen alleen worden doorverkocht tegen de huidige, volledige ROI -prijs (beschikbaar op aanvraag). Indien dit wordt nagelaten kan dit erin resulteren dat er geen toegang tot de masterclass, workshop of coaching wordt verleend.

 

Artikel 9 – Verhindering

 

Mocht de klant onverwacht verhinderd zijn, dan bestaan de volgende mogelijkheden:

 

 1. Indien de verhindering uiterlijk 15 dagen voor aanvang van de workshop of coaching schriftelijk bij ROI wordt aangegeven, kan het factuurbedrag gebruikt worden als tegoed op de betaling voor de eerstvolgende editie van de betreffende workshop of coaching. Per inschrijving kan 1 maal van deze mogelijkheid gebruik worden gemaakt. Mocht er geen volgende editie van het betreffende seminar plaatsvinden, kan het tegoed gebruikt worden voor een andere workshop of coaching van ROI. Dit tegoed kan binnen een periode van 12 maanden worden gebruikt; daarna komt het tegoed te vervallen.

 

 1. Indien de verhindering uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de workshop of coaching schriftelijk bij ROI wordt aangegeven, kan de klant zich laten vervangen door iemand anders. De wijzigingskosten hiervan bedragen € 27,- excl. BTW.

 

 1. Bij verhindering binnen 5 werkdagen zijn de volledige kosten verschuldigd.

 

Artikel 10 - Gevolgen niet nakomen verplichtingen

 

 1. Als de klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is de ROI gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de workshop of coaching te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
 2. De gevolgen van het onderbreken van de workshop of coaching als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening en risico van de klant. Deze gevolgen zijn onder andere: dat de toegang tot de digitale omgeving wordt ontzegd, workshopmateriaal of updates daarvan niet meer beschikbaar gesteld, de coachingsbegeleiding wordt stopgezet.
 3. Bij beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 geldt het volgende:
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft de ROI geen verplichtingen meer richting de klant.
 5. De beëindigde workshop of coaching kan niet worden hervat. Een klant die de workshop of coaching wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.

 

Het in verzuim zijn door de klant betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de klant en de ROI is beëindigd.

 

Artikel 11 - Annulering

 

Binnen een periode van 14 dagen na inschrijving kan de deelnemer zijn deelname aan het seminar kosteloos annuleren. Na deze periode van 14 dagen zijn annuleringskosten verschuldigd.  Indien de deelnemer zijn deelname aan het de Workshop annuleert (anders dan bij verhindering artikel 9 is aangegeven),  is 25% van het factuurbedrag verschuldigd indien dit uiterlijk 30 dagen vóór het seminar schriftelijk bij ROI wordt aangegeven en 50% tot 15 dagen. Daarna zijn de volledige kosten verschuldigd. Indien eerder gebruik is gemaakt van de mogelijkheden vermeld bij artikel 9a (verhindering) dan is altijd het volledige factuur bedrag verschuldigd.

 

Artikel 12 -  No show

 

Als een klant zich heeft ingeschreven voor een masterclass en deze klant is zonder berichtgeving niet aanwezig bij de masterclass waar de klant zich voor heeft ingeschreven zal er €27,- in rekening worden gebracht.

 

Artikel 13 - Overmacht

 

Indien de masterclass, workshop of coaching niet op de geplande datum en locatie doorgaat geldt dit voor ROI als overmacht.

Indien de Workshop wordt verplaatst dan wordt de Workshopkaart overgezet naar de nieuwe datum. Indien de Workshop wordt geannuleerd wordt het factuurbedrag omgezet in een tegoed dat binnen een termijn van 12 maanden kan worden gebruikt voor deelname aan een andere Workshop van Rendement Opleiding Instituut.

 

Artikel 14 – Duur van de workshop

 

Na het verstrijken van de duur van de workshop heeft de ROI tenzij schriftelijk anders overeengekomen geen verplichtingen meer richting de klant.

 

Artikel 15 – Uitvoering van de masterclass, workshop of coaching

 

 1. De ROI heeft het recht de indeling van de masterclass, workshop of coaching voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Ook kan de ROI om planning technische redenen afwijken van de in de masterclass, workshop of coachinginformatie aangegeven aanvangsdatum. In voorkomende gevallen kan de ROI de beoogde groepsgrootte aanpassen.
 2. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt de ROI zich het recht voor een aanvangsdatum voor een bepaalde locatie af te gelasten of nieuwe inschrijvingen niet meer te accepteren. Klanten ontvangen hiervan tijdig bericht waarna hun verplichtingen vervallen en wordt gezocht naar een oplossing.
 3. Bij inschrijving dient de klant een locatiekeuze aan te geven. De ROI spant zich in de bijeenkomsten op die locatie te organiseren.
 4. Bij ziekte en/of verhindering van een coach doet de ROI er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal ROI de cursisten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De bijeenkomst zal dan indien mogelijk opnieuw worden ingepland. Uitval van een coach of bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld en geeft geen recht op het inhalen van de bijeenkomst, ook niet wanneer door overmacht de ROI hier enig voordeel van ondervindt.
 5. De masterclass-, workshop- en coachingtrajecten staan voor de hele periode vast ingepland. De workshop of coachingtrajecten missen en later inhalen is in principe niet mogelijk. Wel kan een verzoek worden ingediend om tegen een passende vergoeding een of meerdere workshops of coachingtrajecten opnieuw te volgen. Het is aan de ROI om te beoordelen of dat tot de mogelijkheden behoort.

 

Artikel 16 - Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op door de ROI geproduceerd workshop- en coachingmateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij de ROI.
 2. Gebruik van workshop- en coachingmateriaal en toegang tot de digitale omgeving van de ROI anders dan voor de eigen kennis is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 

 1. De aansprakelijkheid van de ROI is beperkt tot maximaal het door de klant betaalde workshop- en coachinggeld.
 2. De ROI behoudt zich het recht voor de klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de workshop of coaching.
 3. De ROI is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via de ROI bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires.
 4. Al het ROI trainingsmateriaal, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de workshop of coaching, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door ROI ontwikkeld en/of samengesteld. ROI is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het masterclass-, workshop- of coachingmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de workshop of coaching, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ROI.

 

ROI is verzekerd tegen WA. De klant aanvaardt in geval van claims uitdrukkelijk de verzekeringsmaatschappij als vertegenwoordiger van ROI en de door de verzekeringsmaatschappij gestelde grenzen aan mogelijke vergoedingen.

 

Artikel 18 - Privacy / Wet Bescherming Persoonsgegevens

 

 1. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van de ROI. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van klanten en het toesturen van materiaal en het toesturen van informatie over onze masterclasses, workshops, coaching of daaraan gerelateerde informatie.
 2. De ROI kan om de volgende redenen gegevens aan derden verstrekken: a. Aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van klanten, zoals coaches. b. Indien wettelijk eisen het vergen aan overheidsinstanties.
 3. Klanten beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke gegevens. De ROI houdt zich aan de General Data Protection Regulation (GDPR). Klanten die geen informatie meer van ons willen ontvangen, kunnen dat schriftelijk meedelen.
 4. De ROI en namens haar derden, gebruikt cookies om bezoekgegevens bij te houden. Dit doen wij om de inrichting van onze site te optimaliseren en het gebruiksgemak te vergroten, zoals bijvoorbeeld bij het inloggen. Het accepteren van cookies kan in de browser uitgeschakeld worden. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Geaccepteerde cookies zullen onbeperkt op de computer van de klant opgeslagen blijven.

 

Artikel 19 - Wijziging Algemene Voorwaarden

 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door ROI worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van de ROI.

 

Algemene voorwaarden Rendement Opleiding Instituut 06/04/2018